ยุโรปแอนติค
วิทยุ AM-FM แบรนด์ Nord Mende
Code XXX-XXXXX
฿ 7,500

รายละเอียด

แบรนด์ Nord Mende คือ หน่ึงในแบรนด์วิทยุ AM-FM ดังจากประเทศเยอรมนี เป็ นพิเศษและรุ่นยอดนิยม ที่หายากอีกแบรนด์หน่ึง โมเดลของรุ่นน้ีจะเป็ นรูปทรงไข่ มี 2 ลําโพง

ความพิเศษ : ตัวผ้าหน้าผ้ามีความสวยงาม โชว์ตัวแบรนด์อย่างชัดเจน เสียงออกทุม

อายุ : มากกว่า 40 ปี ข้ึนไป

ขนาด

ยาว 54 เซนติเมตร
สูง 32 เซนติเมตร
ลึก 24 เซนติเมตร